ความรู้ด้านการนำเข้าวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
ReadyPlanet.com
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
bulletเช็ครายการสั่งซื้อ
bulletแจ้งการชำระค่าสินค้า
dot
หมวดหมู่สินค้า
dot
สี
dot
สินค้าแนะนำ
dot


วีว่าบอร์ด
ไม้อัดฟิล์มดำ
 อิฐมวลเบา คิวคอน
เกียงหวี เกรียงหวี
เกียงโป๊ว เกรียงโป๊ว


ความรู้ด้านการนำเข้าวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ article

 ความรู้ด้านการนำเข้าวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ ฟห


คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4 หน่วยงาน
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการนำวัตถุอันตรายไปใช้ดังนี้

1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม
2. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นำไปใช้ทางการเกษตร ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
3. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นำไปใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบวัตถุอันตรายที่นำไปใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงาน - อุตสาหกรรมเท่านั้น 
ประเภทของวัตถุอันตราย กฎหมายตามมาตรา 18 แบ่งวัตถุอันตรายออกตามความจำเป็นแก่การควบคุม 4 ชนิด คือ 
1. วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
2. วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย
3. วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาต 
4. วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง

วัตถุอันตรายชนิดที่ 1, 2, 3 หรือ 4 คืออะไร ?


ผู้ประกอบการหลายรายไม่ทราบว่าเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ที่มีความประสงค์จะผลิต นำเข้า หรือส่งออก เป็นวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ . ศ .2538 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ( ฉบับที่ 2) พ . ศ. 2543 หากไม่แน่ใจ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน่วยงานให้บริการสอบถาม / หารือ โดยให้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอสอบถาม / หารือเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์ ได้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 เมื่อจะเริ่มผลิต นำเข้า หรือส่งออก ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2543 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการฯ อื่นแจ้งชื่อวัตถุอันตราย ชื่อทางการค้า ปริมาณของวัตถุอันตราย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนนำหรือส่งวัตถุอันตรายออกจากด่านศุลกากร ตามแบบ วอ./ อก .6 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 เมื่อจะเริ่มประกอบการ จะต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน ( มาตรา 36 วรรคสอง ) ยกเว้นจะได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ . ศ . 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน (มาตรา 22) จึงเริ่มประกอบการได้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี นับแต่วันที่เริ่มประกอบการ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) ดังนั้นหากมีการโอนขาย หรือยกเลิกกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ต้องแจ้งให้ทางราชการทราบด้วย


ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เมื่อจะเริ่มประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน (มาตรา36 วรรคสอง) ยกเว้นจะได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ . ศ . 2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 2) พ . ศ . 2543 และต้องได้รับอนุญาตก่อนการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (มาตรา 18) โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 23, 24, 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีในวันที่ได้รับใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือเก็บรักษาเพื่อการค้าซึ่งวัตถุอันตราย ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ .253) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ . ศ . 2535) และต้องชำระต่อไปทุกปีไม่เกินวันที่ครบกำหนดรอบปีดังกล่าว ดังนั้นหากมีการโอนขาย หรือยกเลิกกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องแจ้งให้ทางราชการทราบด้วย

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

ตามบทบัญญัติมาตรา 43 วรรคหนึ่ง “ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4” และมาตรา 74 
“ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำโดยประมาทของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าว ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับไม่เกินแปดแสนบาท ” หมายความว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยประมาท จะต้องโทษปรับไม่เกิน 800,000 บาท

 




บทความ

หน้าฝนดูแลบ้านให้พร้อม ด้วยวัสดุก่อสร้างจาก โตเจริญพร article
ฝนตกไม่หวั่น! เทคนิคการก่อสร้างบ้านให้ปลอดภัยในฤดูฝน article
ภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง แต่สามารถรับมือได้
ไอเดียแปลงผักแบบประหยัดงบ ปลูกเอง กินเอง ดีต่อสุขภาพ
รวมสาเหตุน้ำฝนรั่วซึมเข้าบ้าน และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง!
เทคนิคเลือกสีทาผนัง ให้ปัง และคูล!
เคยทราบกันไหม? ทำไมเราไม่ใช้ทรายทะเลสร้างบ้าน
ปลั๊ก-สวิตช์ไฟ ในห้องน่าจะสูงสักเท่าไร article
วิธีการฉาบปูน article
ทรายละเอียดมีลักษณะอย่างไร article
แหล่งทรายในประเทศไทย
เทคนิคในการก่อสร้างต่างๆ
การแบ่งประเภทของสีต่างๆ article
วัสดุก่อสร้าง คืออะไร และ แบ่งได้กี่ประเภท ? article
การจัดการกับปัญหา รั่ว...ซึม...ร้าว
โครงการก่อสร้างนานาชนิด มีระบบโครงสร้างการบริหารอย่างไร? article